പി.എസ്.സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റുകള്‍ കാണാം 2022 സെപ്തംബർ 


Kerala PSC/ Kerala PSC Short Lists / Short Lists - 2022 September

പി.എസ്.സി സെപ്തബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുകൾ കാണാം. ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.


Cat. No. 265/2020   
DATE OF UPLOAD: 29.09.2022
 
Category No: 181/2019     
Date of Upload: 29.09.2022

Category No: 180/2019  
Date of Upload: 29.09.2022

Category No. 318/2020
DATE OF UPLOAD - 29.09.2022
Cat. No. : 104/2019     
DATE OF UPLOAD: 29.09.2022
Cat. No. : 103/2019     
DATE OF UPLOAD: 29.09.2022

Cat. No. 318/2020   
DATE OF UPLOAD: 29.09.2022

Cat. No. 315/2020    
DATE OF UPLOAD: 29.09.2022
Cat. No. :018/2021     
DATE OF UPLOAD: 29.09.2022
DATE OF UPLOAD: 29.09.2022Cat. No. 142/2019
DATE OF UPLOAD: 27.09.2022
Category No: 366/2018    
Date of Upload: 27.09.2022

Cat. No. 135/2020
DATE OF UPLOAD: 27.09.2022
Cat. No. : 258/2021     
DATE OF UPLOAD: 27.09.2022

Cat. No.105/2020
Date of upload: 27.09.2022


Category No. 104/2019
DATE OF UPLOAD: 24/09/2022
Category No. 103/2019
DATE OF UPLOAD: 24/09/2022

Cat. No. 002/2020   
DATE OF UPLOAD: 23.09.2022

Cat. No. 066/2020   
DATE OF UPLOAD: 23.09.2022
CAT.NO. 042/2021
DATE OF UPLOAD 23.09.2022
Cat. No. 143/2020  
DATE OF UPLOAD: 23.09.2022

Cat. No. 239/2020 
DATE OF UPLOAD: 23.09.2022

Cat No.447/2021
DATE OF UPLOAD: 22.09.2022

Cat. No. 149/2020   
DATE OF UPLOAD: 22.09.2022

Cat. No. 150/2020  
DATE OF UPLOAD: 22.09.2022
Cat. No.018/2021  
Date of upload:22/09/2022

Cat. No.017/2021
Date of upload:22.09.2022
Cat. No. : 018/2021
DATE OF UPLOAD: 22/09/2022

Cat. No. 522/2021 
DATE OF UPLOAD: 22.09.2022

Cat. No. 005/2020   
DATE OF UPLOAD: 22.09.2022

Cat. No. 020/2019  
DATE OF UPLOAD: 22.09.2022

Cat. No.020/2021
Date of upload-22-09-2022Cat. No: 359/2020         
Date of Upload: 19/09/2022

CAT.NO. 245/2020 
DATE OF UPLOAD: 19.09.2022

Category No. 215/2019
Date of Upload:19.09.2022

Cat. No. :320/2020    
DATE OF UPLOAD: 19.09.2022

Cat. No. 193/2019   
DATE OF UPLOAD: 19.09.2022

Cat. No: 019/2021        
Date of Upload: 19/08/2022


CAT.NO :251/2020        
DATE OF UPLOAD:15.09.2022.
Cat. No. : 305/2020
Date of Upload:15.09.2022

Cat. No: 120/2019                
Date of Upload: 15/09/2022
Cat. No. 148/2019   
DATE OF UPLOAD: 15.09.2022

Cat. No: 304/2020                           
Date of Upload: 15/09/2022
Cat. No. : 383/2019 
Date of upload:15-09-2022
CAT.NO :105/2020   
DATE OF UPLOAD:15.09.2022.

Category No: 105/2020    
Date of Upload: 15.09.2022


Cat. No. 219/2020   
DATE OF UPLOAD: 14.09.2022
Cat. No.216/2019
Date of upload-14/09/2022
Cat. No. 104/2019 
DATE OF UPLOAD: 14.09.2022

Cat. No. 103/2019 
DATE OF UPLOAD: 14.09.2022
Cat. No. 253/2020 
DATE OF UPLOAD: 14.09.2022

Cat. No. :020/2021       
DATE OF UPLOAD: 13.09.2022

Cat. No. :019/2021   
DATE OF UPLOAD: 13.09.2022
Cat. No. 305/2020   
DATE OF UPLOAD: 13.09.2022
CAT. No. 018/2021  
DATE OF UPLOAD: 12.09.2022
Cat. No. : 465/2019 
Date of upload: 12-09-2022


CAT. No. : 466/2019   
DATE OF UPLOAD: 06.09.2022
Cat. No. : 327/2021 
Date of upload:6-09-2022

CAT. No. : 105/2020     
DATE OF UPLOAD: 06.09.2022
Cat. No. : 449/2019
Date of upload:6-09-2022
Cat. No. : 528/201
Date of upload:6-09-2022
CAT. No: 318/2020  
DATE OF UPLOAD: 06.09.2022


Cat. No. : 229/2020  
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022

Cat. No. : 231/2020  
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022

Cat. No. : 224/2020  
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022

Cat. No. : 223/2020  
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022

CAT. No. : 019/2021         
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022

CAT. No. : 276/2019    
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022

Cat. No: 105/2021 
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022

Cat. No: 305/2020         
Date of Upload: 03/09/2022
Cat. No. :251/2020 
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022
Cat. No. : 211/2020  
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022

Category No. 465/2019
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022
Cat. No. :340/2020  
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022

Cat. No. : 401/2019  
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022

Cat. No. : 402/2019    
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022
Cat. No. : 105/2020  
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022
CAT.No.340/2020   
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022
CAT.No.251/2020        
DATE OF UPLOAD: 03.09.2022

Cat. No. :448/2019
DATE OF UPLOAD: 02.09.2022
CAT.NO :340/2020   
DATE OF UPLOAD:02.09.2022.

CAT.NO :251/2020    
DATE OF UPLOAD:02.09.2022.

CAT. No. : 104/2019 
DATE OF UPLOAD: 02.09.2022

CAT. No. : 103/2019     
DATE OF UPLOAD: 02.09.2022

Cat. No: 105/2020                         
Date of Upload: 02/09/2022


YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here