പി.എസ്.സി മുൻവർഷ പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 2021 | 1275 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 


PSC Previous Exam Questions - 2021 | PSC SSLC, +2 Level Previous Exam 1275 Questions and Answers

കോവിഡ്  വ്യാപനം മൂലം PSC 2021 ൽ നടത്തിയ പരീക്ഷകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു. അവയിൽ മലയാളത്തിൽ നടത്തിയ (10th, 12 Level ഉൾപ്പെടെ) പരീക്ഷകളുടെ 23 ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള 1275 ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ പാറ്റേൺ പ്രകാരമുള്ള ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇനി നടക്കാനുള്ള പരീക്ഷകളിലേക്കുള്ള ഒരു മികച്ച പഠന സഹായിയായിരിക്കും. ഓരോ ചോദ്യപേപ്പറിലെയും ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഓരോ പേജുകളിലായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാം കാണുക പഠിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. (Degree Level പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വേണ്ടവർ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക) ചോദ്യപേപ്പറുകളുടെ പി.ഡി.എഫ്. ഫയലുകളുടെ ലിങ്കുകൾ അവയോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ നിന്നും ഓരോ പേജിലെയും ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കുക.
Previous Question Paper 01
80 Questions
Previous Question Paper 02
80 Questions
Previous Question Paper 03
80 Questions
Previous Question Paper 04
80 Questions
Previous Question Paper 05
50 Questions
Previous Question Paper 06
50 Questions
Previous Question Paper 07
20 Questions
Previous Question Paper 08
80 Questions
Previous Question Paper 09
20 Questions
Previous Question Paper 10
50 Questions
Previous Question Paper 11
70 Questions
Previous Question Paper 12
70 Questions
Previous Question Paper 13
20 Questions
Previous Question Paper 14
20 Questions
Previous Question Paper 15
70 Questions
Previous Question Paper 16
50 Questions
Previous Question Paper 17
20 Questions
Previous Question Paper 18
80 Questions
Previous Question Paper 19
70 Questions
Previous Question Paper 20
50 Questions
Previous Question Paper 21
65 Questions
Previous Question Paper 22
50 Questions
Previous Question Paper 23
50 Questions
Previous Ex. Questions 2020
260 Questions
YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS (English) -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS (Malayalam) -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here