പത്താം ക്ലാസ്‌ വരെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള മുഖ്യ പരീക്ഷകള്‍

PSC Upto SSLC Level Main Exam / Upto SSLC Level Main Exam Calender
പി.എസ്.സി. മുഖ്യ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ SSLC LEVEL 2021
പത്താം ക്ലാസ്‌ വരെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള മുഖ്യ പരീക്ഷകള്‍. 2021 ഫെബ്രവരി 20, 25, മാര്‍ച്ച്‌ 6, 13, ജൂലൈ 3 തീയതികളിലായി നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരീക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന ചുരുക്കപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടപരീക്ഷ. 

വിവിധ പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ താഴെത്തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുക. മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, വിശദമായ സിലബസ്, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കും.

EXAMINATION SCHEDULE

The time and Venue will be mentioned in Admission Ticket.

Kerala PSC is conducting the Upto SSLC Level Main Exam for the recruitment of the various posts.

Kerala PSC Hall ticket 2021: Steps to download
Step 1: Visit the websites- keralapsc.gov.in, thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi
Step 2: In the new window, enter the user id and password
Step 3: Admit card will appear on the screen
Step 4: Download, take a printout for further reference.
The hall ticket will carry the details of the exam venue, time slot etc.

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here