ഭൂമിശാസ്‌ത്രം: ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും- പി.എസ്.സി. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (01) 

PSC Geography: Seasons and Time Questions and Answers 10th, +2, Degree Level Exam Questions and answers. (പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഭൂമിശാസ്‌ത്ര പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയത്.)

സൗരോര്‍ജലഭ്യതയിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ്‌ വ്യത്യസ്ത ഋതുക്കളിലെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഇതിന്‌ കാരണമാകുന്നത്‌ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണവും അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചരിവുമാണ്‌. ദീര്‍ഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള സഞ്ചാരപഥ (Elliptical Orbit) ത്തിലൂടെയാണ്‌ ഭൂമി സൂര്യനെ വലംവയ്ക്കുന്നത്‌ എന്നു നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമല്ലോ. ഇതിനെയാണ്‌ പരിക്രമണം (Revolution) എന്നു വിളിക്കുന്നത്‌. 

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഭൂമിശാസ്‌ത്ര പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വിശദമായ പഠന സഹായി താഴെ നൽകുന്നു. രണ്ട് പേജുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പേജിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് വീഡിയോകളും ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ദയവായി ഞങ്ങളുടെ YouTube Channel സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
 
വിഷുവങ്ങളും (സമരാത്രദിനങ്ങൾ) അയനാന്തങ്ങളും
ഒരു പരിക്രമണകാലയളവില്‍ ഭൂമിക്ക്‌ സൂര്യനില്‍ നിന്നുള്ള അകലത്തില്‍ നിരന്തരം മാറ്റമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭൂമി സൂര്യനോട്‌ ഏറ്റവും അടുത്ത്‌ വരുന്ന ദിനവും ഏറ്റവും അകന്നുപോകുന്ന ദിനവുമുണ്ട്.  ഈ ദിവസങ്ങളെ യഥാക്രമം സുര്യസമീപദിനം (Perihelion) എന്നും സൂര്യവിദൂര ദിനം (Aphelion) എന്നും വിളി
ക്കുന്നു.

☀ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്‌ പരിക്രമണതലത്തില്‍ നിന്ന്‌ 66½ ഡിഗ്രി  ചരിവുണ്ട്. ലംബതലത്തില്‍ നിന്നു കണക്കാക്കിയാല്‍ ഈ ചരിവ്‌ 23½ ഡിഗ്രി ആണ്‌. പരിക്രമണവേളയിലുടനീളം ഭൂമി ഈ ചരിവ്‌ നിലനിര്‍ത്തുന്നു. ഇതിനെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തരത (Parellelism of earth axis) എന്നാണ്‌ പറയുന്നത്‌.

☀അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചരിവ് നിമിത്തം സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും, ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ സൂര്യന്റെ അയനം (Apparent movement of the sun) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

☀സൂര്യൻ ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് നേർമുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും, ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലും തുല്യ അളവിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു. പരിക്രമണ വേളയിൽ  സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം മധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർമുകളിലാകുന്നത് മാർച്ച് 21, സെപ്തംബർ 23 എന്നീ ദിനങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും രാത്രിയുടെയും, പകലിന്റെയും ദൈർഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും. ഈ ദിനങ്ങളെ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ (Equinoxes) എന്നു പറയുന്നു.
* രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം- ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണമാണ്‌

* ഋതുക്കള്‍ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം - ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണമാണ്‌

* സൂര്യനെ ഒരുപ്രാവശ്യം വലംവെക്കാന്‍ (പരിക്രമണം) ഭൂമിക്കുവേണ്ട സമയം (Tropical year) 365 ദിവസം 5 മണിക്കൂര്‍ 48 മിനുട്ടാണ്‌

* ഭൂമിക്ക്‌ ഏറ്റവും കുടുതല്‍ ഭ്രമണ വേഗമുള്ളത് ഭ്രമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്താണ്‌

* ധ്രുവങ്ങളിലാണ്‌ ഏറ്റവും കുറവ്‌ ഭ്രമണവേഗമുള്ളത്‌

* 1674k/h ആണ് ഭുമധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങളില്‍ ഭൂമിയുടെ ഭൂമണവേഗം.

* 11.2km/h ആണ്‌ ഭൂമിയുടെ പലായന പ്രവേഗം

* രാത്രിയും പകലും തുല്യമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങള്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്‌ വിഷുവങ്ങള്‍
(Equinoxes) എന്നാണ്‌

സുര്യന്‍ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക്‌ നേർ മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരാര്‍ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാര്‍ധഗോളത്തിലും തുല്യ അളവില്‍ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു. 

പരിക്രമണവേളയില്‍ സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം മധ്യരേഖയ്ക്ക്‌ നേര്‍ മുകളിലാകുന്നത്‌ മാര്‍ച്ച്‌ 21, സെപ്തംബര്‍, 23 എന്നീ ദിനങ്ങളിലാണ്‌. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ദിനങ്ങളില്‍ രണ്ട്‌ അര്‍ധഗോളങ്ങളിലും രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും ദൈര്‍ഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും. ഈ ദിനങ്ങളെ. സമരാത്രദിനങ്ങള്‍ അഥവാ വിഷുവങ്ങള്‍ എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു.

* രാത്രിയും പകലും തമ്മിലുള്ള ദൈര്‍ഘ്യവ്യത്യാസം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങള്‍ അയനാന്തങ്ങള്‍ (Solstice) എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

* മാര്‍ച്ച്‌ 21 മുതല്‍ മധ്യരേഖയില്‍ നിന്നും വടക്കോട്ട്‌ അയനം ചെയ്ത്‌ ജൂണ്‍ 21 ന്‌ സൂര്യന്‍ ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക്‌ (23¹/₂ ഡിഗ്രിവടക്ക്‌) നേര്‍മുകളിലെത്തുന്നു. ഈ ദിനത്തെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധഗോളത്തില്‍ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തദിനം (Summer Solstice) എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു. ഉത്തരാര്‍ദ്ധഗോളത്തില്‍ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പകലും, ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായ രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്നത്‌ ഈദിനത്തിലാണ്‌.

* ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന പകല്‍ ജൂണ്‍ 21 ആണ്‌.

* അന്താരാഷ്ട യോഗാദിനമാണ്‌ ജൂണ്‍ 21

* ഇന്ത്യ ഉത്തരാര്‍ധഗോളത്തിലാണ്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌.

* ഉത്തരാര്‍ധഗോളത്തില്‍ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം ഡിസംബര്‍ 22 ആണ്‌.

* മാര്‍ച്ച്‌ 21 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 21 വരെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധഗോളത്തില്‍ പൊതുവെ വസന്തകാലമായിരിക്കും (Spring Season). ശൈത്യ കാലത്തില്‍ നിന്നും വേനല്‍ക്കാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ കാലമാണിത്‌. 

* ജൂണ്‍ 21 മുതല്‍. ഉത്തരായനരേഖയില്‍ നിന്നും തെക്കോട്ട്‌ അയനം ആരംഭിക്കുന്ന സൂര്യൻ സെപ്റ്റം ബര്‍ 23 ന്‌ വീണ്ടും ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക്‌ നേര്‍മുകളിലെത്തുന്നു. ഈ കാലയളവിലാണ്‌ ഉത്തരാര്‍ദ്ധഗോളത്തില്‍ വേനല്‍ക്കാലം (Summer season).

* സെപ്റ്റംബര്‍ 23 മുതല്‍ മധ്യരേഖയില്‍ നിന്നും തെക്കോട്ട്‌ അയനം തുടരുന്ന സുര്യന്‍ ഡിസംബര്‍ 22 ന് ദക്ഷിണായനരേഖയ്ക്ക്‌ (23½ തെക്ക്‌) നേര്‍മുകളിലെത്തുന്നു. ഈ ദിനത്തെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധഗോളത്തില്‍ ശൈത്യ അയനാന്തദിനം (Winter Solstice) എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം ഉത്തരാര്‍ദ്ധ ഗോളത്തില്‍ ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായ പകലും ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു.

* സെപ്റ്റംബര്‍ 23 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 22 വരെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധഗോളത്തില്‍ ഹേമന്തകാലമാണ്‌ (Autumn season). വേനല്‍ക്കാലത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതയില്‍ നിന്ന്‌ ശൈത്യകാലത്തി ലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ കാലമാണ്‌ ഹേമന്തകാലം. 

* ഡിസംബര്‍ 22 ന് ദക്ഷിണായന രേഖയില്‍ നിന്നും വടക്കോട്ട്‌ അയനമാരംഭിക്കുന്ന സൂര്യന്‍. മാര്‍ച്ച്‌ 21 ന്‌ വീണ്ടും മധ്യരേഖയ്ക്ക്‌ നേര്‍മുകളിലെത്തുന്നു. ഈ കാലയളവാണ്‌ ഉത്തരാര്‍ദ്ധഗോളത്തിലെ ശൈത്യകാലം (Winter season).

ദക്ഷിണായന രേഖയില്‍ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ അയനത്തെ “ഉത്തരായനം' എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു. 

* ഉത്തരായനരേഖയില്‍ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ അയനത്തെ 'ദക്ഷിണായനം' എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു. 

* മാര്‍ച്ച്‌ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള ആറ്‌ മാസക്കാലം സൂര്യന്‍ ഉത്തരാര്‍ദ്ധ ഗോളത്തിലായതിനാല്‍ ഈ കാലയളവില്‍ ഉത്തര്രധുവ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ആറുമാസക്കാലം തുടര്‍ച്ചയായി പകലായിരിക്കും. 

* സെപ്റ്റംബര്‍ മുതല്‍ മാര്‍ച്ച്‌ വരെ നീളുന്ന ആറുമാസക്കാലം സുര്യന്‍ ദക്ഷിണാര്‍ദ്ധ ഗോളത്തിനായതിനാല്‍ ഉത്തര ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളില്‍ ആറുമാസക്കാലം തുടര്‍ച്ചയായി രാത്രിയായിരിക്കും.


   
ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത ഋതുക്കള്‍
പൊതുവെ തുക്കളെ നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയില്‍ 
അന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആറ്‌ വ്യത്യസ്ത ഋതുക്കള്‍ ഉള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു.
* വസന്തകാലം - മാര്‍ച്ച്‌ - ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളില്‍
* ഗ്രീഷ്മകാലം - മേയ്‌ - ജൂണ്‍  മാസങ്ങളില്‍
* വർഷകാലം - ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ്‌ മാസങ്ങളില്‍
* ശരത്കാലം - സെപ്തംബര്‍ - ഒക്ടോബര്‍ മാസങ്ങളില്‍.
* ഹേമന്തകാലം - നവംബര്‍ - ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍
* ശിശിരകാലം - ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളില്‍

* ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക്‌ സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തരേഖകളാണ്‌ അക്ഷാംശങ്ങള്‍ (Latitudes) 

* ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശരേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ

* പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ ദുമധ്യരേഖയാണ്‌ (Equator)
അടുത്തടുത്ത്‌ രണ്ട്‌ അക്ഷാംശങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ദൂരം 111 കി.മി ആണ്‌.


സമയം കണക്കാക്കാം 
* ഉത്തരധ്രുവത്തെയും, ദക്ഷിണധ്രുവത്തെയും യോജിപ്പിച്ച്‌ തെക്കുവടക്കായി വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് രേഖാംശരേഖകൾ (Longitudes)

* ഭൂമിയുടെ കോണളവ് 360⁰ യാണല്ലോ. ഓരോ ഡിഗ്രി കോണളവിലും ഒരു
രേഖാംശം വീതം വരച്ചാല്‍ 360 രേഖാംശരേഖകള്‍ ലഭിക്കും. 

* രേഖാംശരേഖകളുടെ ആകെ എണ്ണം 360 ആണ്‌

പൂജ്യം ഡിഗ്രിരേഖാംശരേഖ ഗ്രീച്ച് രേഖ എന്നുമറിയപ്പെടുന്നു.

ഗ്രീനിച്ച രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്‌ ലോകത്ത്‌ എവിടെയുമുള്ള സമയം നിര്‍ണയിക്കപ്പെടുന്നത്‌ എന്നതിനാല്‍ ഈ രേഖ പ്രൈം മെറീഡിയന്‍ (Prime Meridian) എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. 

* ഗ്രീനിച്ച്‌ രേഖയിലെ പ്രാദേശികസമയത്തെ ഗ്രീനിച്ച്‌ സമയം (Greenwich Mean Time) എന്നു പറയുന്നു. 

* ഗ്രീനിച്ച്‌ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരുമണിക്കൂര്‍ വീതം സമയവ്യത്യാസമുള്ള 24 മേഖലകളായിലോകത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവ സമയമേഖലകള്‍ (time zones) എന്ന്‌ അറിയപ്പെടുന്നു.

ലോകത്തിലെ ഓരോ രാജ്യവും ഏറക്കുറേ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന രേഖാംശരേഖയെ മാനകരേഖാംശമായി (Standard Meridian) പരിഗണിക്കുന്നു. 

* മാനകരേഖാംശത്തിലെ പ്രാദേശികസമയമാണ്‌ ആ രാജ്യത്തിന്റെ മാനകസമയം (Standard Time).

* ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക്‌ വേണ്ടത്‌ 4 മിനിറ്റാണ്. 15 രേഖാംശപ്രദേശം തിരിയുമ്പോള്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ സമയവ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ 360⁰ തിരിയാന്‍ ഭൂമിക്ക്‌ വേണ്ടത്‌ 24 മണിക്കൂർ.

പൂര്‍വരേഖാംശം 68 ഡിഗ്രി  മുതല്‍ 97 ഡിഗ്രി  വരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രേഖാംശീയ
വ്യാപ്തി. ഇവയുടെ ഏകദേശം മധ്യത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 82¹/₂ ഡിഗ്രി 
പൂര്‍വരേഖാംശത്തെയാണ്‌ ഇന്ത്യയുടെ മാനകരേഖാംശമായി കണക്കാക്കുന്നത്‌.

* പ്രാദേശിക സമയം ഗ്രീനിച്ച്‌ സമയത്തേക്കാള്‍ ഒരു ഡിഗ്രി മാറുമ്പോള്‍ 4 മിനുട്ട്‌ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

* 15 ഡിഗ്രി രേഖാംശം പ്രാദേശിക സമയത്തിന്‌ ഒരു മണിക്കൂര്‍ വ്യത്യാസം വരുന്നു. 

* ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ ആദ്യമായി എത്തിയത് റോബർട്ട് പിയറിയും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ആദ്യമെത്തിയത് റൊണാൾഡ്‌ അമുണ്ട്സെന്നുമാണ്.  

* ഉത്തരായന രേഖയോട്‌ ഏറ്റവും അടുത്ത്‌ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യന്‍ നഗരമാണ്‌ കൊല്‍ക്കത്ത.

* ഉത്തരായന രേഖ കടന്നുപോകുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്‌ ഗുജറാത്ത്‌, രാജസ്ഥാന്‍, മധ്യപ്രദേശ്‌, ത്രിപുര, ഛത്തിസ്ഗഢ്, ജാര്‍ഖണ്ഡ്, പശ്ചിമബംഗാള്‍, മിസോറം എന്നിവ

* ഓരോ രാജ്യവും അവരുടെ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ സമയമാണ്‌ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്‌ സമയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌.

* 821/2 ഡിഗ്രി കിഴക്ക്‌ രേഖാംശരേഖ കണക്കാക്കിയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

* ഇന്ത്യയുടെ അതേ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് സമയ മുള്ള രാജ്യമാണ്‌ ശ്രിലങ്ക.

* ഭൂമധ്യമേഖയില്‍നിന്നും പേരു ലഭിച്ച രാജ്യമാണ്‌ ഇക്വഡോര്‍

* ഭൂമധ്യമേഖയും ഗ്രീനിച്ച് രേഖയും തമ്മില്‍ ചേരുന്നത് ഘാനയുടെ തലസ്ഥാനമായ അക്ര നഗരത്തിനടുത്തായാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

* 821/2 ഡിഗ്രി കിഴക്ക്‌ രേഖാംശം കടന്ന്പോകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലങ്ങളാണ്‌ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അലഹബാദ്‌, ആന്ധ്രയിലെ കാക്കിനഡ എന്നിവ.

* ഭൂമധ്യരേഖ, ഉത്തരായനരേഖ, ദക്ഷിണായനരേഖ എന്നിവ കടന്ന് പോകുന്ന ഏക വന്‍കര - ആഫ്രിക്ക

* ഭൂമധ്യരേഖ, ദക്ഷിണായനരേഖ എന്നിവ കടന്ന് പോകുന്ന ഏക രാജ്യം - ബ്രസീൽ 

* ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നുപോകുന്ന ഏക ഏഷ്യന്‍ രാജ്യം - ഇന്‍ഡൊനീഷ്യ

ഭൂമധ്യരേഖയോട്‌ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യന്‍ മെട്രോ നഗരം - ചെന്നൈ

* ഇന്ത്യന്‍ ഉപദ്വീപിന്റെ തെക്കെ അറ്റത്തിന്‌ സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന അക്ഷാംശ രേഖയാണ്‌ ഭൂമധ്യരേഖ.

* ഭുമധ്യരേഖയെ രണ്ടുതവണ മുറിച്ചൊഴുകുന്ന നദിയാണ്‌ കോംഗോനദി

* ദക്ഷിണായനരേഖ രണ്ടുതവണ മുറിച്ചൊഴുകുന്ന നദിയാണ്‌ - ലിംപോപ്‌ നദി

* ഗ്രീനിച്ചില്‍നിന്നും 180 ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള രേഖാംശം അന്താരാഷ്ട ദിനാങ്കരേഖ
(International Date Line) എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
* അന്താരാഷ്ട ദിനാങ്കരേഖയുടെ ഇരുവശവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു ദിവസമാണ്‌.

ഒരു രാജ്യത്തിലൂടെ 180ഡിഗ്രി രേഖാംശരേഖ കടന്നുപോവുകയാണെങ്കില്‍ ഈ രേഖയ്ക്ക്‌ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വ്യത്യസ്ത ദിനങ്ങളായിരിക്കും.

ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പസഫിക്‌ സമുദ്രത്തിലെ ബെറിങ്‌ കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകും വിധവും ജനവാസമുള്ള ചില ദ്വീപുകളെ ഒഴിവാക്കിയുമാണ്‌ ഈ രേഖ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. 

* ഈ രേഖ മുറിച്ചുകടന്ന്‌ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്ന സഞ്ചാരികള്‍ കലണ്ടറില്‍ ഒരുദിവസം കൂട്ടിയും കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നവര്‍ ഒരു ദിവസം കുറച്ചും സമയം കണക്കാക്കുന്നു. 

* സമയമേഖലകൾ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത്‌ കാനഡക്കാരനായ സാന്‍ഡ്ഫോര്‍ഡ്‌ ഫ്ഒളെമിങ്‌ ആണ്‌.

* ഭുമിയെ 24 സമയമേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

1. ഉത്തരായന രേഖയില്‍ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ
സഞ്ചാരത്തെ .................. എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു.
ഉത്തരം: ദക്ഷിണായനം

2. ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങള്‍ ആണ്‌ വിഷുവങ്ങള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌?
ഉത്തരം: മാര്‍ച്ച്‌ 21, സെപ്റ്റംബര്‍ 23

3. സൂര്യന്‍ ദക്ഷിണായന രേഖക്ക്‌ നേര്‍മുകളിലെത്തുന്ന ദിനം ഏത്‌ പേരില്‍ അറിയപെടുന്നു?
ഉത്തരം: ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം 

4. ഓരോ സ്ഥലത്തും സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്തെ ആധാരമാക്കി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്ന സമയം.
ഉത്തരം: പ്രാദേശിക സമയം

5. ഏത്‌ രേഖാംശത്തിലെ പ്രാദേശിക സമയത്തെയാണ്‌ ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്‌ സമയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്‌?
ഉത്തരം: 82 ½° കിഴക്ക് 

6. സൂര്യന്‍ ദക്ഷിണായന രേഖക്ക്‌ നേര്‍മുകളിലെത്തുന്ന ദിനം.
ഉത്തരം: ഡിസംബര്‍ 22

7. സൂര്യന്‍ ഉത്തരായന രേഖക്ക്‌ നേര്‍മുകളിലെത്തുന്ന ദിനം ഏത്‌ പേരില്‍ അറിയപെടുന്നു?
ഉത്തരം: ഉഷ്ണ അയനാന്ത ദിനം 

8. സൂര്യന്‍ ഉത്തരായന രേഖക്ക്‌ നേര്‍മുകളിലെത്തുന്ന ദിനം.
ഉത്തരം: ജൂൺ 21

9. ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ അയനത്തെ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു.
ഉത്തരം: ഉത്തരായനം 

10. ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ അയനത്തെ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു.
ഉത്തരം: ദക്ഷിണായനം  

11. ദക്ഷിണായന കാലത്ത്‌ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ പകലുകള്‍ക്ക്‌ എന്ത്‌ മാറ്റമാണ്‌ ഉണ്ടാവുക?
ഉത്തരം: പകലുകൾക്ക് ദൈർഘ്യം കുറവായിരിക്കും.

12. ഉത്തരായന കാലത്ത്‌ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ പകലുകള്‍ക്ക്‌ എന്ത്‌ മാറ്റമാണ്‌ ഉണ്ടാവുക?
ഉത്തരം: പകലുകൾക്ക് ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിരിക്കും 

13. ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
ഉത്തരം: 82 ½° കിഴക്ക് രേഖാംശം 
<കൂടുതൽ ഭൂമിശാസ്ത്ര ചോദ്യങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക >

<ഈ ബ്ലോഗിലെ മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുക >
YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here