രോഗങ്ങള്‍: ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ 
രോഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ജനറൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്
രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ വസ്തുതകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ പഠനസഹായിPSC WINNERS GROUP അതിൻറെ PSC KERALA എന്ന ബ്ലോഗിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ പഠനസഹായികളോടൊപ്പം ഇവയും പഠിതാക്കൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.
അസുലഭമായ ഈ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുക.👇
👉രോഗങ്ങള്‍: ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ 
മറ്റ് പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   
👉ഇന്ത്യാചരിത്രം: 500 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  
👉കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ  
👉മഹാത്മാഗാന്ധി: ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും  
👉ഇന്ത്യ: അപരനാമങ്ങൾ 
👉എൽ.ഡി.സി. സൗജന്യ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 
👉എൽ.ഡി.സി - 2500 മാതൃകാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉കലയും സാഹിത്യവും 
👉ലോകരാജ്യങ്ങൾ 
👉മധ്യകാല ഇന്ത്യ: ചരിത്ര വസ്തുതകളും, ചോദ്യോത്തരങ്ങളും. 
👉ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും 
👉ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് - ചരിത്രവും..
👉ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലെ ഇന്ത്യൻ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ
👉ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങള്‍
👉ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here