പി.എസ്.സി മുൻ പരീക്ഷകളിലെ മലയാളം ഭാഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (2017, 2018, 2019, 2020)


PSC +2 LEVEL FREE EXAM COACHING

പി.എസ്.സി. 2017, 2018, 2019, 2020 വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ  മലയാള ഭാഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പഠിക്കാം. മലയാള ഭാഷ, സാഹിത്യം, വ്യാകരണം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പി.എസ്.സി.യുടെ LDC / VEO / DEGREE LEVEL തുടങ്ങിയ ഏത് പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രയോജനപ്രദം.
പി.എസ്.സി. 2020 ഡിസംബർ വരെ നടത്തിയ പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.19 ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ പരീക്ഷകളിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇവയുടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. പി.എസ്.സി. സമീപകാലത്ത് ചോദിച്ചവയും ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇവ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേജിലേക്കെത്താ. കൂടാതെ ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ വീഡിയോയോയുടെ ലിങ്കും ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
01. Question Paper 01
02. Question Paper 02
03. Question Paper 03
04. Question Paper 04
05. Question Paper 05
06. Question Paper 06
07. Question Paper 07
08. Question Paper 08
09. Question Paper 09
10. Question Paper 10
11. Question Paper 11
12. Question Paper 12
13. Question Paper 13
14. Question Paper 14
15. Question Paper 15
16. Question Paper 16
19. Question Paper 19
20. VIDEO
21. പി.എസ്.സി. പരീക്ഷകളിലെ മലയാളം: 1000 - ലേറ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ളിക്കുക

<ഈ ബ്ലോഗിലെ മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക >

മറ്റ് പ്രധാന പഠന സഹായികൾ  
👉YouTube Channel - Click here

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here