∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Sunday, 1 April 2018

KERALA PSC SECRETARY, BLOCK PANCHAYAT - RURAL DEVELOPMENT -ONLINE EXAMINATION JUNE 2018 SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Secretary, Block Panchayat
Category No567/2017 
Name of Department : Rural Development
Scale of Pay: Rs. 36,600-79,200/-
No. of vacancies: 28 (Twenty Eight) 
(By Transfer Recruitment from among the Selection Grade and Senior Grade Assistants in Administrative, Finance and Legislature in Government Secretariat, KPSC, Advocate General's Office and Legal Assistants in Law Department)
(More Details - Click here)
Exam Date: 12/06/2018 Tuesday
Exam Date: 25/06/2018 Monday
Time - 10.00 AM* to 12.15 PM


Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics & Study Materials: 
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 29/05/2018.

KERALA PSC SECRETARY, BLOCK PANCHAYAT - RURAL DEVELOPMENT -PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS
Click here to Download PagePSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC FREE MOCK TEST -> Click here


Related Links
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. PSC QUESTIONS IN MALAYALAM 
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment