∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 2 April 2018

KERALA PSC MOTOR MECHANIC - HEALTH SERVICES- EXAMINATION - 2018 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Motor Mechanic
Category No347/2016
Name of Department : Health Services
Scale of Pay: Rs.19,000 – 43,600/-
No. of vacancies:  District wise
Kollam – 01 (One), Kottayam – 01 (One), Wayanad – 01 (One), Kasaragod – 01 (One)
(More Details - Click here)
Exam Date: 18/06/2018 Monday
Time - 07.30 AM* to 09.15 AM


Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics & Study Materials: 
Part Iv: General Knowledge
                      Current Affairs &
                     Renaissance in Kerala  
Part II  : Questions based on Educational Qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 04/06/2018. 
KERALA PSC MOTOR MECHANIC - HEALTH SERVICES-  EXAMINATION - 2018 JUNE SOLVED QUESTION PAPER
Click here


KERALA PSC MOTOR MECHANIC PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS
Click here to Download Page


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here


Related Links
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. PSC QUESTIONS IN MALAYALAM 
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment