∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Sunday, 1 April 2018

KERALA PSC HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER - GEOLOGY KERALA HIGHER SECONDARY EDUCATION -ONLINE EXAMINATION JUNE 2018 SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Higher Secondary School Teacher - Geology
Category No565/2017
Name of Department : Kerala Higher Secondary Education
Scale of Pay: 39500-83000/-
No. of vacancies: 1 ( One )
(More Details - Click here)
Exam Date: 02/06/2018 Saturday
Exam Date: 23/06/2018 Saturday
Time - 10.00 AM* to 12.15 PM


Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I  :   Questions based on Geology
Part II :  Research Methodology and Teaching Aptitude
Part III :  Salient Features of Indian Constitution
Social Welfare Schemes and Programmes
Part Iv: General Knowledge
                      Current Affairs &
                     Renaissance in Kerala  
FULL SYLLABUS - Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 19/05/2018.


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here


No comments:

Post a Comment