∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Sunday, 4 February 2018

KERALA PSC BLACK SMITH - HEALTH SERVICES - EXAMINATION - 2018 APRIL SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Black Smith
Category No461/2016
Name of Department :  Health Services
Scale of Pay: Rs 18,000-41,500/-
No. of vacancies: District wise: Ernakulam – 01 (One)
(More Details - Click here)

Exam Date: 30/04/2018 Monday
Time - 10.30 AM* to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I : General Knowledge
                      Current Affairs &
                     Renaissance in Kerala  
Part II  : Questions based on Educational Qualification 
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 17/04/2018. 
KERALA PSC BLACK SMITH - HEALTH SERVICES  -  EXAMINATION - 2018 APRIL SOLVED QUESTION PAPER 
Click here


KERALA PSC BLACK SMITH - HEALTH SERVICES  - PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER
Click here to Download Page


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC FREE MOCK TEST -> Click here
CURRENT AFFAIRS - PDF

Related Links
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. PSC QUESTIONS IN MALAYALAM 
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment