∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 1 December 2017

KERALA PSC LINEMAN PUBLIC WORKS (ELECTRICAL WING) - EXAMINATION-2018 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER

Name of post : Lineman
Category No281/2017
Department : Public Works (Electrical Wing)
Scale of pay :Rs. 9,940 – 16,580/- (P.R)
Number of vacancies : District wise
Wayanad– 01(One)
Pathanamthitta– 01(One)
(More Details - Click here)Exam Date: 07/02/2018 Wednesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
                      Current Affairs &
                     Renaissance in Kerala  
Part II : Questions based on Educational Qualification 
Full Syllabus > Coming Soon
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 25/01/2018.
KERALA PSC LINEMAN PUBLIC WORKS (ELECTRICAL WING) - EXAMINATION-2018 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER 
Click hereKERALA PSC LINEMAN PUBLIC WORKS (ELECTRICAL WING) EXAMINATION-PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS- FREE DOWNLOAD (5 Questions)
Click here


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
CURRENT AFFAIRS - PDFRelated Links

No comments:

Post a Comment