∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 2 December 2017

KERALA PSC LECTURER IN BIOCHEMISTRY COLLEGIATE EDUCATION -ONLINE EXAMINATION FEBRUARY 2018 SOLVED QUESTION PAPER

Name of post: Lecturer in Biochemistry
Category No: 245/2017
Department: Collegiate Education
Scale of pay: UGC Scale
Number  of vacancies: 2 (Two)
(More Details - Click here)

Exam Date: 06/02/2018 Tuesday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part    I      : Core Subject
Part   II     :  Research Methodology and Teaching Aptitude
Part III      :  Salient Features of Indian Constitution,
Social Welfare Schemes and Programmes
Part IV: General Knowledge
                      Current Affairs &
                     Renaissance in Kerala  
Full Syllabus: Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 24/01/2018.
KERALA PSC LECTURER IN BIOCHEMISTRY COLLEGIATE EDUCATION -PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER

Click herePSC Solved Question Papers ---> Click here 
CURRENT AFFAIRS - PDF


Related Links
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment