∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 1 December 2017

KERALA PSC HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER(JUNIOR)COMPUTER SCIENCE - KHSE- EXAMINATION-2018 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: HSST School Teacher (Junior) Computer Science
Category No341/2017
Department : Kerala Higher Secondary Education
Scale of Pay :Rs. 32,300- 68,700/-
No.of Vacancies : Anticipated 
Number of Candidates: 33928
(More Details - Click here)Exam Date: 01/02/2018 Thursday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I : Core Subject
Part II: General Knowledge
                      Current Affairs &
                     Renaissance in Kerala  
Full Syllabus > Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Date of uploading of Centre List on or before 03/01/2018 (Circular 12/2015)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 19/01/2018.
KERALA PSC HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER(JUNIOR)COMPUTER SCIENCE - KHSE- EXAMINATION-2018 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER 

Click hereKERALA PSC HSST COMPUTER SCIENCE - HIGHER SECONDARY EDUCATION- PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER- 2016

Click herePSC Solved Question Papers ---> Click here 
CURRENT AFFAIRS - PDFRelated Links

No comments:

Post a Comment