∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 2 December 2017

KERALA PSC DIVISIONAL ACCOUNTANT (DESCRIPTIVE EXAMINATION) KERALA GENERAL SERVICE- EXAMINATION-2018 FEBRUARY (16/02/2017) SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post : Divisional Accountant 
(DESCRIPTIVE EXAMINATION) 
Category No40/2015  to 42/2015, 140/2015 to 148/2015
(By transfer from  Junior Superintendents of Public Works, Irrigation and Harbour Engineering Departments)
(By Transfer from among UD clerks of all departments (including Assistant Grade I of the Administrative Secretariat and the Finance
Secretariat and the office of the KPSC and UD Auditors of the LFAD) and those above UD Clerk /Assistant  Gr.I Senior Accountants/ UD Auditors in the Non Gazetted Cadre)
Exam Date: 16/02/2018 Friday
Time: 09.30 AM to 01.00 PM
Syllabus: 
Main Topics: 
Paper  I  : General Knowledge,Precis and General English  
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Date of uploading of Centre   List on or before 18/01/2018( Circular 12/2015)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 03/02/2018.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
CURRENT AFFAIRS - PDF
Related Links
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment