∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 1 December 2017

KERALA PSC ASSISTANT PROFESSOR IN NURSING MEDICAL EDUCATION SERVICES - EXAMINATION-2018 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Assistant Professor in Nursing 
Category No324/2017 Part – II Direct Recruitment
No. of vacancies: Anticipated 
(More Details - Click here)
Category No325/2017 By Transfer  
(More Details - Click here)
Department: Medical Education 
Scale of Pay: As per UGC Norms
No. of vacancies:  2 (Two)


Exam Date: 09/02/2018 Friday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
                      Current Affairs &
                     Renaissance in Kerala  
Part II : Questions based on Educational Qualification 
Full Syllabus > Coming Soon
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 27/01/2018.

KERALA PSC ASSISTANT PROFESSOR IN NURSING MEDICAL EDUCATION PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER

Click here to Download PagePSC Solved Question Papers ---> Click here 
CURRENT AFFAIRS - PDF

Related Links

No comments:

Post a Comment