∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 1 December 2017

KERALA PSC ASSISTANT PROFESSOR IN GENERAL SURGERY MEDICAL EDUCATION SERVICES- EXAMINATION-2018 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Assistant Professor in General Surgery 
Category No419/2016
Department: Medical Education Service 
Scale of Pay: Rs. 15600 – 39100/- with grade pay of Rs. 7,000/
No.of vacancies: 14(Fourteen)
(More Details - Click here)Exam Date: 12/02/2018 Monday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
                      Current Affairs &
                     Renaissance in Kerala  
Part II : Questions based on Educational Qualification 
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 30/01/2018.
KERALA PSC ASSISTANT PROFESSOR IN GENERAL SURGERY MEDICAL EDUCATION SERVICES- EXAMINATION-2018 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER 
Click here

KERALA PSC ASSISTANT SURGEON CASUALITY MEDICAL OFFICER- HEALTH SERVICES/ MEDICAL OFFICER- KERALA FACTORIES ANS BOILERS SERVICE/ ASSISTANT INSURANCE MEDICAL OFFICER - IMS
Click hereRelated Links
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. PSC QUESTIONS IN MALAYALAM 
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment