∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 1 December 2017

KERALA PSC ASSISTANT PROFESSOR IN NUCLEAR MEDICINE MEDICAL EDUCATION SERVICE - EXAMINATION-2018 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Assistant Professor in Nuclear Medicine 
Category No421/2016
Department: Medical Education Service 
Scale of Pay: Rs. 15600 – `39100/- with grade pay of Rs. 7,000/
No.of vacancies: 02 (Two)
Number of Candidates: 2380
(More Details - Click here)Exam Date: 05/02/2018 Monday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
                      Current Affairs &
                     Renaissance in Kerala  
Part II : Questions based on Educational Qualification 
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Date of uploading of Centre List on or before 06/01/2018 (Circular 12/2015)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 23/01/2018.


KERALA PSC ASSISTANT PROFESSOR IN NUCLEAR MEDICINE MEDICAL EDUCATION SERVICE  - PREVIOUS QUESTION PAPER
Click here


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
CURRENT AFFAIRS - PDFRelated Links

No comments:

Post a Comment