∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 1 December 2017

KERALA PSC ASSISTANT PROFESSOR IN COMMUNITY MEDICINE/SENIOR LECTURER IN COMMUNITY MEDICINE/ MEDICAL EDUCATION SERVICE - EXAMINATION-2018 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Assistant Professor in Community Medicine /Senior Lecturer in Community Medicine 
Category No417/2016
Department: Medical Education Service 
Scale of Pay: Rs. 15600 – 39100/- with grade pay of Rs. 7,000/
No.of vacancies: 04(Four)
Number of Candidates: 2887
(More Details - Click here)
Category No141/2017 , 142/2017, 143/2017, 144/2017
Number of vacancies: ST – 01 (One)cat:141/2017
Muslim/Mappila  – 1 (One)cat:142/2017
LC/AI -01 (One)cat:143/2017
OBC – 01 (One)cat:144/2017
Number of Candidates: ST- 18, Muslim-298, LC/AI -86, OBC – 64
(More Details - Click here)Exam Date: 02/02/2018 Friday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
                      Current Affairs &
                     Renaissance in Kerala  
Part II : Questions based on Educational Qualification
Full Syllabus > Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Date of uploading of Centre List on or before 04/01/2018 (Circular 12/2015)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 20/01/2018.
KERALA PSC ASSISTANT PROFESSOR IN COMMUNITY MEDICINE/SENIOR LECTURER IN COMMUNITY MEDICINE/ MEDICAL EDUCATION SERVICE PREVIOUS PAPER 

Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
CURRENT AFFAIRS - PDFRelated Links

No comments:

Post a Comment