∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Tuesday, 26 September 2017

KERALA PSC VOCATIONAL INSTRUCTOR IN CIVIL CONSTRUCTION AND MAINTENANCE VOCATIONAL HIGHER SECONDARY EDUCATION - EXAMINATION-2017 DECEMBER SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Vocational Instructor in Civil Construction and Maintenance
Category No090/2017
Department : Vocational Higher Secondary Education
Scale of pay : `27800-59400
Number of vacancies : 4 
(More Details - Click here)

Exam Date: 07/12/2017 Thursday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
               Current Affairs &
               Renaissance in Kerala
Part II: Questions based on Diploma in Civil Engineering 
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 24/11/2017.
KERALA PSC VOCATIONAL INSTRUCTOR IN CIVIL CONSTRUCTION AND MAINTENANCE VOCATIONAL HIGHER SECONDARY EDUCATION - EXAMINATION-2017 DECEMBER SOLVED QUESTION PAPER 

Click here

KERALA PSC VOCATIONAL INSTRUCTOR IN CIVIL CONSTRUCTION AND MAINTENANCE VHSE - PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER

Click here to Download Page

PSC Solved Question Papers ---> Click here SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment