∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Wednesday, 13 September 2017

KERALA PSC JUNIOR LECTURER IN DRAWING AND PAINTING COLLEGIATE EDUCATION (MUSIC COLLEGES) -ONLINE EXAMINATION NOVEMBER 2017 SOLVED QUESTION PAPER

Category No266/2014
Department : Collegiate Education (Music Colleges)
Name of Post : Junior Lecturer in Drawing and Painting
Scale of pay : Rs.15,380 – 25,900/-
No. of vacancies : 4 (Four)
(More Details - Click here)Exam Date: 07/11/2017 Tuesday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part III: General Knowledge
               Current Affairs &
               Renaissance in Kerala
Part II : Questions based on Educational Qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 25/10/2017.


PSC Solved Question Papers ---> Click here No comments:

Post a Comment