∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Wednesday, 13 September 2017

KERALA PSC HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER (JUNIOR) COMMERCE HIGHER SECONDARY EDUCATION (SR FOR SC/ST AND ST ONLY )-ONLINE EXAMINATION NOVEMBER 2017 SOLVED QUESTION PAPER

Category No035/2017
Department : Higher Secondary Education Department
Name of Post : Higher Secondary School Teacher (Junior) Commerce (Special Recruitment  for SC/ ST and ST only )
Scale of Pay : Rs 32300-­68700/­
No. of vacancy : SC/ST­1, ST­1
(More Details - Click here)


Exam Date: 29/11/2017 Wednesday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I : Core Subject
Part III: General Knowledge
               Current Affairs &
               Renaissance in Kerala
Part III :  Salient features of Indian Constitution and 
                  Social Welfare Schemes
Part IV : Research Methodology&Teaching Aptitude 
Full Syllabus ---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 16/11/2017.
KERALA PSC HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER (JUNIOR) COMMERCE HIGHER SECONDARY EDUCATION  (SR FOR SC/ST AND ST ONLY )-ONLINE EXAMINATION NOVEMBER 2017 SOLVED QUESTION PAPER 

Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 

SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment