∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 25 September 2017

KERALA PSC ASSISTANT PROFESSOR IN CIVIL ENGINEERING (SR FOR ST or SC/ST) TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT -ONLINE EXAMINATION DECEMBER 2017 SOLVED QUESTION PAPER

Name of post : Assistant Professor in Civil Engineering (ST or SC/ST)
Category No094/2013
Name of Department : Technical Education
Scale of pay : AICTE Scale
No. of vacancy : 1 (One)
(More Details - Click here)


Exam Date: 23/12/2017 Saturday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 

Part I: General Knowledge
               Current Affairs &
               Renaissance in Kerala
Part II(a): Technical Mathematics
Part II(b): Basic Civil Engineering
Part II (c): Basic Mechanical Engineering
Part II(d): Basic Electrical Engineering
Part II(e): Basic Electronics Engineering
Part III   :  Core Subject
(Full Syllabus ---> Click here)
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 08/12/2017.

KERALA PSC ASSISTANT PROFESSOR- CIVIL ENGINEERING TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT (ENGINEERING COLLEGES) -PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER

Click here to Download PagePSC Solved Question Papers ---> Click here 
No comments:

Post a Comment