∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 4 August 2017

KERALA PSC TECHNICIAN GRADE II (GENERAL MECHANIC) KERALA CO-OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LIMITED- EXAMINATION-2017 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER


Name of post : Technician Grade II (General Mechanic)
Category No195/2016 (Part 1 – General Category)
Name of concern : Kerala Co­-operative Milk Marketing Federation Limited 
Scale of Pay : Rs 10405­ - 24245/­
Number of Vacancies : 10 (Ten) 
(More Details - Click here)
Category No196/2016 (Part 2 – Society Category) FROM  ELIGIBLE EMPLOYEES  OF THE MEMBER SOCIETIES AFFILIATED TO THE KCMMF LIMITED
Number of Vacancies : 10 (Ten) 
(More Details - Click here)


Exam Date: 03/10/2017 Tuesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
               Current Affairs &
               Renaissance in Kerala 
Part II  : Questions based on the Technical Qualification
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 20/09/2017

KERALA PSC TECHNICIAN GRADE II (GENERAL MECHANIC) KERALA CO-OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LTD- EXAMINATION-2017 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

Click herePSC Solved Question Papers ---> Click here 


No comments:

Post a Comment