∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 4 August 2017

KERALA PSC PRE-PRIMARY TEACHER (PRE-PRIMARY SCHOOL) EDUCATION DEPARTMENT - EXAMINATION-2017 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

Category No458/2016
Department : Education
Name of post : Pre-Primary Teacher (Pre-primary School)
Scale of pay : ` 25200-54000 (Revised)
No. of vacancies : District wise Kannur – 01 (One)
(More Details - Click here)


Exam Date: 20/10/2017 Friday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part  I  : ആദ്യകാല ശിശുവിദ്യാഭ്യാസം
Part II  :മഹാന്മാരായ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരുടെ സംഭാവനകൾ
Part III : ശിശു വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളും ധർമങ്ങളും
Part IV : ശിശുവികസനവും വളർച്ചയും
Part V  : പഠനം
Part VI : പോഷണവും പോഷകാഹാരവും
Part VII : രോഗ പ്രതിരോധ പ്രക്രിയ
Part VIII: ശിശുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംഘാടനം
Part IX : മൂല്യനിർണയം
Part X  : സ്കൂളും സമൂഹവും 
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Malayalam/ Tamil /Kannada)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 07/10/2017.

KERALA PSC PRE-PRIMARY TEACHER (PRE-PRIMARY SCHOOL) EDUCATION DEPARTMENT - EXAMINATION-2017 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC PRE-PRIMARY TEACHER PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

Click here to Download PageNo comments:

Post a Comment