∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 4 August 2017

KERALA PSC LECTURER IN COMPUTER APPLICATION COLLEGIATE EDUCATION - EXAMINATION-2017 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

Category No427/2016
Department  : Collegiate Education
Name of post  : Lecturer in Computer Application 
Scale of pay  : UGC Scale
Number  of vacancies  : 1 (One)
(More Details - Click here)


Exam Date: 26/10/2017 Thursday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
               Current Affairs &
               Renaissance in Kerala 
Part II : Questions based on Educational Qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 07/10/2017.

KERALA PSC LECTURER IN COMPUTER APPLICATION  COLLEGIATE  EDUCATION - EXAMINATION-2017 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here


PSC Solved Question Papers ---> Click here 


No comments:

Post a Comment