∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 4 August 2017

KERALA PSC LAST GRADE SERVANTS VARIOUS GOVERNMENT OWNED COMPANIES/ CORPORATIONS/BOARDS (KOLLAM, ALAPPUZHA, IDUKKI, THRISSUR, MALAPPURAM, WAYAND, KANNUR, KASARAGOD) - EXAMINATION-2017 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

OMR EXAMINATION FOR THOSE CANDIDATES WHO HAVE OPTED KOLLAM, ALAPPUZHA, IDUKKI, THRISSUR, MALAPPURAM, WAYAND, KANNUR, KASARAGOD  DISTRICTS AS EXAM CENTRES
Category No113/2017
Name of the firm : Various Govt. owned Companies/Corporations/ Boards.
Name of Post : Last Grade Servants 
Scale of Pay : Scale of Pay as prescribed for the post by the concerned Company/Corporation/Board.
Number of vacancies : Not Estimated 
(More Details - Click here)


Exam Date: 28/10/2017 Saturday
Time: 01.30 PM to 03.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
               Current Affairs &
               Renaissance in Kerala 
Part II  : General Science
Part III  :  Mental Ability & Simple Arithmetic
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Malayalam/Tamil/Kannada)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 13/10/2017.

KERALA PSC LAST GRADE SERVANTS VARIOUS GOVERNMENT OWNED COMPANIES /CORPORATIONS/BOARDS (KOLLAM, ALAPPUZHA, IDUKKI, THRISSUR, MALAPPURAM, WAYAND, KANNUR, KASARAGOD) - EXAMINATION-2017 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

Click hereKERALA PSC LAST GRADE SERVANTS PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

Click hereMore LGS Questions Click here to Download Page
No comments:

Post a Comment