∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 4 August 2017

KERALA PSC DRAFTSMAN GRADE II GROUND WATER DEPARTMENT /TRACER GROUND WATER DEPARTMENT - EXAMINATION-2017 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER


Name of Post : Draftsman Grade II
Category No443/2016
Department :  Ground Water Department
Scale of pay :`22200-48000/-
Number of vacancies :  1 (One)
(More Details - Click here)
Name of Post : Tracer
Category No450/2016
Department :  Ground Water Department
Scale of pay :`9940-16580/-  (PR)
Number of vacancies :  2 (Two)
(More Details - Click here)


Exam Date: 25/10/2017 Wednesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
               Current Affairs &
               Renaissance in Kerala 
Part II(a)  : Questions based on Draftsman Civil
Part II(b)  : Questions based on Draftsman Mechanic  
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 12/10/2017.

KERALA PSC DRAFTSMAN GRADE II GROUND WATER DEPARTMENT / TRACER GROUND WATER DEPARTMENT  - EXAMINATION-2017 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC DRAFTSMAN GRADE II /TRACER PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

Click here to Download
No comments:

Post a Comment