∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 3 July 2017

KERALA PSC PART TIME HIGH SCHOOL ASSISTANTS (HINDI) EDUCATION DEPARTMENT- EXAMINATION-2017 SEPTEMBER SOLVED QUESTION PAPER


Category No419/2015
Department : Education
Name of post : Part Time High School Assistants (Hindi)
Scale of pay : `9,940-16,580/-
No. of vacancies : District wise- Idukki - 1 (one),  Ernakulam – 1 (one), Kannur- 1 (one) 
(More Details - Click here)
Exam Date: 27/09/2017 Wednesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part A (Module -1 ) : Renaissance and Freedom  Movement
Part A (Module -2 ): General Knowledge &  Current Affairs 
Part A (Module- 3)  : Methodology of Teaching
Part B                      : Questions based on Core Subject
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Part A- English,Part B-Hindi)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 13/09/2017


KERALA PSC PART  TIME HIGH SCHOOL ASSISTANTS (HINDI) EDUCATION DEPARTMENT- EXAMINATION-2017 SEPTEMBER SOLVED QUESTION PAPER

Click hereKERALA PSC HIGH SCHOOL ASSISTANT - HINDI - NCA - DIRECT - EDUCATION -2015 SOLVED QUESTION PAPER

Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 

SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment