∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 3 July 2017

KERALA PSC NURSE PLANTATION CORPORATION OF KERALA LIMITED- EXAMINATION-2017 SEPTEMBER SOLVED QUESTION PAPER


Category No447/2016
Name of Department :  Plantation Corporation of Kerala Limited
Name of post :  Nurse
Scale of pay : ` 11620 ­20240/­
No. of vacancies : 1 (One)
(More Details - Click here)
Exam Date: 19/09/2017 Tuesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
               Current Affairs &
               Renaissance in Kerala
Part II  : Natural Science(SSLC Level)
Part III : Physical Science(SSLC Level)
Part IV : Question based on Educational Qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 31/08/2017


KERALA PSC NURSE  PLANTATION CORPORATION OF KERALA LIMITED- EXAMINATION-2017 SEPTEMBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC NURSE PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

Click here to Download PagePSC Solved Question Papers ---> Click here No comments:

Post a Comment