∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 3 July 2017

KERALA PSC JUNIOR SYSTEMS OFFICER KERALA CO-OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LIMITED - EXAMINATION-2017 SEPTEMBER SOLVED QUESTION PAPER


Category No084/2016 PART- I (GENERAL CATEGORY)
(More Details - Click here)
Category No085/2016 PART- II (SOCIETY CATEGORY) (FROM ELIGIBLE EMPLOYEES OF THE MEMBER SOCIETIES  AFFILIATED TO KERALA CO- OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LIMITED)
(More Details - Click here)
Exam Date: 16/09/2017 Saturday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
               Current Affairs &
               Renaissance in Kerala
Part II: Questions based on Educational Qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 31/08/2017


KERALA PSC JUNIOR SYSTEMS OFFICER KERALA CO-OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LIMITED - EXAMINATION-2017 SEPTEMBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here


PSC Solved Question Papers ---> Click here 


No comments:

Post a Comment