∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 3 July 2017

KERALA PSC JUNIOR INSTRUCTOR (FASHION TECHNOLOGY) INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT - EXAMINATION-2017 SEPTEMBER SOLVED QUESTION PAPER


Category No535/2012
Department : Industrial Training
Name of Post: Junior Instructor
Scale of pay : ` 13,900 -24,040/-
No. of vacancies : 9
(More Details - Click here)

Exam Date: 15/09/2017 Friday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
               Current Affairs &
               Renaissance in Kerala
Part II: Questions based on Educational Qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 31/08/2017


KERALA PSC JUNIOR INSTRUCTOR (FASHION TECHNOLOGY ) INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT  - EXAMINATION-2017 SEPTEMBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here


PSC Solved Question Papers ---> Click here 

No comments:

Post a Comment