∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 3 July 2017

KERALA PSC CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE-II (STENOGRAPHER GRADE-II) KERALA HANDICRAFT DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED DICTATION TEST - EXAMINATION-2017 SEPTEMBER SOLVED QUESTION PAPER


Category No88/2012
Name of the firm : Handicraft Development corporation of Kerala,Ltd
Name of Post : Confidential Assistant Grade II (Stenographer Gr.II)
Scale of pay : 3350-5275/-
No. of vacancies : 3 (Three)
(More Details - Click here)

Exam Date: 28/09/2017 Thursday
Time: 07.30 AM to 09.05 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
DICTATION TEST
Main Topics: 
“ A PASSAGE IN ENGLISH OF 400 WORDS WILL BE DICTATED IN 5  MINUTES(80  WORDS  PER MINUTE) AND THE CANDIDATE HAS TO TAKE DOWN THE PASSAGE IN SHORT HAND THEN TO  WRITE  THE  PASSAGE  IN  LONG  HAND USING INK WITHIN ONE HOUR”
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 13/09/2017


PSC Solved Question Papers ---> Click here 


No comments:

Post a Comment