∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 30 June 2017

KERALA PSC JUNIOR LECTURER IN SCULPTURE KERALA COLLEGIATE EDUCATION (MUSIC COLLEGES) ONLINE EXAMINATION SEPTEMBER 2017 SOLVED QUESTION PAPER


Category No510/2013
Department : Kerala Collegiate Education (Music Colleges)
Name of Post : Junior Lecturer in Sculpture
Scale of pay : ` 15,380 – 25,900/-
Number of vacancy : 2 (Two)
(More Details - Click here)
Exam Date: 13/09/2017 Wednesday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
               Current Affairs &
               Renaissance in Kerala
Part II: Questions based on Educational Qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 31/08/2017.
*

PSC Solved Question Papers ---> Click here 


No comments:

Post a Comment