∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 27 May 2017

KERALA PSC TECHNICIAN GRADE II(BOILER OPERATOR) KERALA CO-OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LIMITED PART I- (GENERAL CATEGORY) (NCA NOTIFICATION) ONLINE EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

TECHNICIAN GRADE II (BOILER OPERATOR)
KERALA CO-OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION  LIMITED 
PART I -  (GENERAL CATEGORY)
(NCA NOTIFICATION)
ONLINE EXAMINATION
Category No007/2017 Muslim  , 008/2017 LC/AI


Exam Date: 08/08/2017 Tuesday
Batch -I
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Batch -II
Time: 12.00 PM to 02.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I      : General Knowledge
                   Current Affairs &
                   Renaissance in Kerala
Part II :   Questions based on Technical Qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 24/07/2017.


KERALA PSC TECHNICIAN GRADE II (BOILER OPERATOR)  KERALA CO-OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LTD-2015 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

Click here to Download PagePSC Solved Question Papers ---> Click here 


No comments:

Post a Comment