∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Tuesday, 30 May 2017

KERALA PSC MALAYALAM STENOGRAPHER THE PLANTATION CORPORATION OF KERALA LIMITED DICTATION TEST - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER


Category No346/2012 
Department : The Plantation Corporation of Kerala Ltd.
Name of Post : Malayalam Stenographer
Scale of pay : ` 5650 - 8790/-
No. of vacancies : 1 (one)
(More Details - Click here)


Exam Date: 25/08/2017 Friday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
“A passage in Malayalam of 250 words will be dictated in 5 minutes(50 words per minute)and the candidates have to take down the passage in Shorthand then to write the passage in Longhand using ink within one hour”.
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Malayalam)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 11/08/2017PSC Solved Question Papers ---> Click here No comments:

Post a Comment