∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Tuesday, 30 May 2017

KERALA PSC LOWER DIVISION CLERK VARIOUS DEPARTMENTS PART II ( BY TRANSFER) - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER


Category No415/2016
Department : Various
Name of Post : Lower Division Clerk (Re-designated as Clerk as per G.O (Ms.) No. 120/2013/(138)/Fin. dated 04.03.2013) Note:- This will include the integrated post of Lower Division Clerk/ Village Assistant in the Revenue Department
Scale of pay : ` 19000-43600/-
Method of Appointment : Recruitment by Transfer
(More Details - Click here)


Exam Date: 19/08/2017 Saturday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
Part II  : Simple Arithmetic & 
                 Mental Ability
Part III: General English
Part IV: Regional Language
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Malayalam/ Tamil/Kannada)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 05/08/2017


KERALA PSC LOWER DIVISION CLERK VARIOUS DEPARTMENTS PART II (BY TRANSFER) - EXAMINATION -2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER (19/08/2017)

Click here


KERALA PSC LOWER DIVISION CLERK (BY TRANSFER) PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC LOWER DIVISION CLERK -VARIOUS - PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS


Click here to Download Page


PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here


No comments:

Post a Comment