∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Sunday, 28 May 2017

KERALA PSC LECTURER IN RACHANA SHARIR (NCA NOTIFICATION) AYURVEDA MEDICAL EDUCATION ONLINE EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER


ONLINE EXAMINATION
Category No252/2016
Department : Ayurveda Medical Education
Name of Post : Lecturer in Rachana Sharir
Scale of pay : ` 22360-37940/-
Number of vacancy : Scheduled Caste – 1 (One)
(More Details - Click here)


Exam Date: 29/08/2017 Tuesday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I      : General Knowledge
                   Current Affairs &
                   Renaissance in Kerala
Part II   : Questions based on Educational Qualification 
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 16/08/2017.


PSC Solved Question Papers ---> Click here 


No comments:

Post a Comment