∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 27 May 2017

KERALA PSC LECTURER IN MECHANICAL ENGINEERING (SR FOR ST ONLY) TECHNICAL EDUCATION(POLYTECHNICS) ONLINE EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

LECTURER IN MECHANICAL ENGINEERING
(SR FOR ST ONLY)  TECHNICAL EDUCATION (POLYTECHNICS)
ONLINE EXAMINATION
Category No226/2015 
Department : Technical Education - Polytechnics
Name of Post : Lecturer in Mechanical Engineering 


Exam Date: 14/08/2017 Monday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I      : General Knowledge
                   Current Affairs &
                   Renaissance in Kerala
Part II (a) : Technical Mathematics
Part II(b)  : Basic Civil Engineering
Part II(c)  : Basic Mechanical Engineering
Part II(d)  : Basic Electrical Engineering
Part II (e) : Basic Electronics Engineering
Part III     : Core Subject
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 01/08/2017.


KERALA PSC LECTURER IN MACHANICAL ENGINEERING-POLYTECHNICS- TECHNICAL EDUCATION- SOLVED QUESTION PAPER -2014


Click herePSC Solved Question Papers ---> Click here No comments:

Post a Comment