∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Tuesday, 30 May 2017

KERALA PSC INSTRUCTOR GRADE I IN MECHANICAL ENGINEERING (ENGINEERING COLLEGES) TECHNICAL EDUCATION - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER


Category No01/2017 
Department : Technical Education
Name of Post : Instructor Gr.I in Mechanical Engineering (Engineering Colleges)
Scale of pay : ` 15600 – 39100  AICTE Pay Band with AGP 5400
No. of vacancies : 4 (Four)
(More Details - Click here)


Exam Date: 24/08/2017 Thursday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
Part II  : Questions based on Educational Qualification prescribed
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 11/08/2017


KERALA PSC INSTRUCTOR GRADE I IN MECHANICAL ENGINEERING (ENGINEERING COLLEGES) TECHNICAL EDUCATION - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC INSTRUCTOR IN ENGINEERING / DRAFTSMAN GRADE I SOLVED QUESTION PAPER 2015 SEPTEMBER

Click here to Download Page


PSC Solved Question Papers ---> Click here 

No comments:

Post a Comment