∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Tuesday, 30 May 2017

KERALA PSC FULL TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) LPS EDUCATION DEPARTMENT/PART TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) LPS EDUCATION DEPARTMENT - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

FULL TIME  JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC)  LPS EDUCATION DEPARTMENT
Category No229/2016
(More Details - Click here)
PART  TIME  JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC)  LPS EDUCATION DEPARTMENT 
Category No230/2016
(More Details - Click here)
Department : Education
Name of Post : Part Time Junior Language Teacher (Arabic) – LPS
/Full Time Junior Language Teacher (Arabic) – LP


Exam Date: 30/08/2017 Wednesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
Part II  : Questions based on Educational Qualification prescribed
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Part I- English, Part II- Arabic)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 17/08/2017.KERALA PSC FULL TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC)  LPS EDUCATION DEPARTMENT/PART  TIME  JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC)  LPS EDUCATION DEPARTMENT  - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC FULL TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER-AR (ARABIC) PREVIOUS QUESTION PAPER- 2014


Click here---> View   &   Download


PSC Solved Question Papers ---> Click here 

No comments:

Post a Comment