∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Tuesday, 30 May 2017

KERALA PSC FULL TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (URDU)/PART TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (URDU) EDUCATION DEPARTMENT - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

FULL TIME JUNIOR LANGUAGE
TEACHER (URDU) EDUCATION DEPARTMENT 
Category No136/2015 
(More Details - Click here)
PART  TIME JUNIOR LANGUAGE
TEACHER (URDU) EDUCATION DEPARTMENT 
Category No215/2015 
(More Details - Click here)
Department : Education
Name of Post : Part Time Junior Language Teacher (Urdu)/Full Time Junior Language Teacher (Urdu)
Scale of Pay : ` 11,620 – 20,240/-


Exam Date: 18/08/2017 Friday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
Part II: Questions based on Educational Qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Part I- English,Part II-Urdu)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 05/08/2017.


KERALA PSC FULL TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (URDU)/PART  TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (URDU) EDUCATION DEPARTMENT - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER (18/08/17)

Click here


PSC Solved Question Papers ---> Click here 


No comments:

Post a Comment