∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 27 May 2017

KERALA PSC CLERK/CASHIER (NCA NOTIFICATION) DISTRICT CO-OPERATIVE BANK (PART I- DIRECT RECRUITMENT) ONLINE EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

CLERK/CASHIER (NCA NOTIFICATION)
DISTRICT CO-OPERATIVE BANK
(PART I- DIRECT RECRUITMENT)
ONLINE EXAMINATION
Category No628/2015 
Department : District Co-operative Bank
Name of Post : Clerk / Cashier
Scale of pay : ` 9,075 – 21,800/-
Number of vacancy : Hindu Nadar - Kozhikode -01 (One) 
(More Details - Click here)


Exam Date: 16/08/2017 Wednesday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I      : General Knowledge
                   Current Affairs &
                   Renaissance in Kerala
Part II : Questions based on Educational Qualification
1.Theory and Principles of Co-operation  
2.Co-operative Movement in India 
3.Co-operative legal system  
4.Co-operative Banking in India 
5.Agri-business Co-operatives  
6.Co-operative Accounting  
7.Co-operative Audit 
8.Banking   
9.Financial Management 
10.Marketing Management 
11.Human Resource Management
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 03/08/2017.


KERALA PSC CLERK/CASHIER  (DISTRICT CO-OPERATIVE BANK) - PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

Click here to Download PagePSC Solved Question Papers ---> Click here 


No comments:

Post a Comment