∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 29 May 2017

KERALA PSC BEAT FOREST OFFICER (SR FOR ST ONLY) FOREST DEPARTMENT - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER


Category No296/2016 
Department : Forest 
Name of Post : Beat Forest Officer 
Scale of Pay : `  10480 - ­18300/­ (PR)
Number of vacancies : Districtwise -Ernakulam – (Scheduled Tribe – 1)  (One)
(More Details - Click here)


Exam Date: 10/08/2017 Thursday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
Part II  : General English
Part III:  Simple Arithmetic & Mental Ability
Part IV:  General Awareness in Forest & Wild   Life
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 26/07/2017.


KERALA PSC BEAT FOREST OFFICER (SR FOR ST ONLY) FOREST DEPARTMENT - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

Click hereKERALA PSC BEAT FOREST OFFICER- PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER

Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 

SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment