∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 29 May 2017

KERALA PSC AUXILIARY NURSE MIDWIFE INSURANCE MEDICAL SERVICES/JUNIOR PUBLIC HEALTH NURSE GRADE II (NCA NOTIFICATION) HEALTH SERVICES/MUNICIPAL COMMON SERVICE - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

AUXILIARY NURSE MIDWIFE
INSURANCE MEDICAL SERVICES 
Category No339/2016 
(More Details - Click here)
JUNIOR PUBLIC HEALTH NURSE GRADE II
(NCA NOTIFICATION) HEALTH SERVICES/ MUNICIPAL COMMON SERVICE
Category No523/2016 to 525/2016 
(More Details - Click here)
Category No022/2017 to 028/2017
(More Details - Click here)


Exam Date: 02/08/2017 Wednesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
Part II: Questions based on Educational Qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 18/07/2017. KERALA PSC AUXILLIARY NURSE/MIDWIFE-INSURANCE MEDICAL SERVICES- EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

Click here

KERALA PSC JUNIOR PUBLIC HEALTH NURSE GRADE II (HEALTH SERVICES) PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERPSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here

No comments:

Post a Comment