∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 29 May 2017

KERALA PSC AGRICULTURAL ASSISTANT GRADE II AGRICULTURE DEPARTMENT - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER


Category No444/2016
(More Details - Click here)
Category No445/2016
(More Details - Click here)
Department : Agriculture
Name of Post : Agricultural Assistant Grade II
Scale of Pay : ` 20000 - 45800/-


Exam Date: 09/08/2017 Wednesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
Part II: Questions based on Educational Qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 25/07/2017.KERALA PSC AGRICULTURAL ASSISTANT GRADE II AGRICULTURE DEPARTMENT - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC AGRICULTURAL ASSISTANT - 2010 SOLVED QUESTION PAPER

Click here --->  View  &  Download
PSC Solved Question Papers ---> Click here 

SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment