∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 27 May 2017

KERALA PSC AEROMODELLING HELPER (EX-SERVICEMEN ONLY) NCC DEPARTMENT / SERGEANT VARIOUS DEPARTMENT ONLINE EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

AEROMODELLING  HELPER (EX-SERVICEMEN ONLY) NCC DEPARTMENT / SERGEANT - VARIOUS DEPARTMENT
ONLINE EXAMINATION
Category No424/2015
(More Details - Click here)
Category No418/2015 
(More Details - Click here)
 
Exam Date: 07/08/2017 Monday
Batch -I
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Batch -II
Time: 12.00 PM to 02.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I      : General Knowledge
                   Current Affairs &
                   Renaissance in Kerala
Part II     : Simple Arithmetic & Mental Ability
Part III    : General English      
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 22/07/2017.


KERALA PSC SERGEANT (VARIOUS) ONLINE EXAMINATION 2015 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here to Download pagePSC Solved Question Papers ---> Click here 


No comments:

Post a Comment