∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 29 April 2017

KERALA PSC VOCATIONAL TEACHER AGRICULTURE KERALA VOCATIONAL HIGHER SECONDARY EDUCATION ONLINE EXAMINATION-2017 JULY SOLVED QUESTION PAPER

VOCATIONAL TEACHER  AGRICULTURE
KERALA VOCATIONAL HIGHER SECONDARY
EDUCATION 
ONLINE EXAMINATION
Category No160/2016 
Category No472/2014 (NCA NOTIFICATION)
Department : V H S E
Name of Post : Vocational Teacher - Agriculture
Scale of pay : `19240-34500
(More Details - Click here)


Exam Date: 11/07/2017 Tuesday
Batch-I
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Batch-II
Time: 12.00 PM to 02.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I    : Horticulture
Part II   : Plant Breeding and Genetics
Part III  : Plant Protection

Part IV  : Agronomy
Part V: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 28/06/2017.KERALA PSC VOCATIONAL INSTRUCTOR IN AGRICULTURE (VHSE) -2015 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Click here to Download PageMore PSC Solved Question Papers ---> Click here No comments:

Post a Comment