∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 29 April 2017

KERALA PSC VETERINARY SURGEON GRADE II (NCA NOTIFICATION) ANIMAL HUSBANDRY ONLINE EXAMINATION-2017 JULY SOLVED QUESTION PAPER

VETERINARY SURGEON GRADE II
(NCA NOTIFICATION) ANIMAL HUSBANDRY
ONLINE EXAMINATION
Category No491/2016 
Department : Animal Husbandry
Name of Post : Veterinary Surgeon Gr.II
Scale of Pay : ` 20740 – 36140/- (Pre-revised scale)
Number of vacancies : LC/AI - 1 (One)
(More Details - Click here)


Exam Date: 05/07/2017 Wednesday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
Part II   : Questions based on Degree in Veterinary Science
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 22/06/2017.KERALA PSC VETERINARY SURGEON - KERALA MUNICIPAL COMMON SERVICE - SOLVED QUESTION PAPER- 2016

Click hereMore PSC Solved Question Papers ---> Click here No comments:

Post a Comment