∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 1 April 2017

KERALA PSC RADIOGRAPHER GRADE II HEALTH SERVICES DEPARTMENT -2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

RADIOGRAPHER GRADE II
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Category No189/2016 
Department : Health Services
Name of Post : Radiographer Gr.II
Scale of pay : `22200-48000/-
Number of vacancies : 3 (Three)
(More Details - Click here)

Exam Date: 22/06/2017 Thursday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Part  II: Questions based on Educational  qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions- English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 09/06/2017.

KERALA PSC RADIOGRAPHER GRADE II - HEALTH SERVICES DEPARTMENT -2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Click hereKERALA PSC RADIOGRAPHER GR II INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE -PREVIOUS QUESTION PAPER-2014

Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here

No comments:

Post a Comment