∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 29 April 2017

KERALA PSC PHARMACIST GRADE II (SR FOR SC/ST) HEALTH SERVICES ONLINE EXAMINATION-2017 JULY SOLVED QUESTION PAPER

PHARMACIST GRADE II
(SR FOR SC/ST) HEALTH SERVICES
ONLINE EXAMINATION
Category No006/2017
Department : HEALTH SERVICES
Name of Post : PHARMACIST GRADE  II


Exam Date: 12/07/2017 Wednesday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
Part II   : Questions based on Diploma in Pharmacy 
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 29/06/2017. 
KERALA PSC PHARMACIST GRADE II (SR FOR SC/ST) HEALTH SERVICES ONLINE EXAMINATION-2017 JULY SOLVED QUESTION PAPER 
Click here
KERALA PSC PHARMACIST GRADE II/ COMPOUNDER / -2016 SOLVED QUESTION PAPERS

Click here to Download Page
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
Related Links

10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. PSC QUESTIONS IN MALAYALAM 
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment